KVKK

ZİYARETÇİLER VE KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ (CCTV) KULLANIMI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I.  Veri Sorumlusu

SKY MARİN TURİZM YATIRIMCILIK İNŞAAT TAAHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (‘’………… A.Ş.’’ veya ‘’Şirket’’) tarafından ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’6698 sayılı Kanun’’) ve ilgili mevzuat uyarınca, tarafımızla girdiğiniz hukuki ilişki çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususlarında, siz değerli Ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırlamış bulunuyoruz.

Tesisimizde/Binamızda günde 24 saat sürekli kamera kayıtları alınmaktadır. Ziyaretçi olmanız nedeniyle de sizlerin de kamera kayıtları alınmakta, hukuka uygun bir şekilde ve bilginiz dahilinde KVKK gereğince kişisel verileriniz işlenmekte ve saklanmaktadır.  Tesisimiz/Binamız içerisinde; giriş - çıkış kapıları, bina dış cephesi, mağaza ve ofis içi alanlar, depo alanı, bahçe, eklentilerinde bulunan; Merkez toplam 3 adet, Bodrum  Şubesi toplam 2 adet, Didim  Şubesi toplam 8 adet, Turgutreis Şubesi toplam 2 adet güvenlik kamerası ile görüntü kaydı yapılmakta sadece tuvalet, lavabo gibi özel alanlarda kamera bulunmamakta, bu nedenle buralarda kamera kaydı alınmamaktadır. Kayıt işlemi, erişime yetkili kılınan görevli tarafından denetlenmektedir.

II. İşleme Amaçları

Tesislerimiz içerisindeki kapalı devre kayıt cihazları (CCTV) vasıtasıyla topladığımız fiziksel mekân güvenliği bilginiz (CCTV Kayıt Bilgileri); Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Fiziksel mekân güvenliğinin temini, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyon güvenliğinin temini, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

III. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (5/2-ç), Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (5/2-e), İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (5/2-f) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

IV. Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurt içindeki Adli Makamlar ile Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

V. Haklarınız ve Kullanımı

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Veri sahibi ilgili kişilerin hakları Kanun’da ve ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir.

Buna göre herkes;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşbu silme, yok etme veya düzeltme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, SKY MARİN TURİZM YATIRIMCILIK İNŞAAT TAAHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  resmi internet sitelerimizde mevcut ‘’Başvuru Formu’’ muz aracılığıyla;

 • Başvuru Sahibinin Eskiçeşme Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:5 Milta Marina Bodrum/Muğla adresine bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile ıslak imzalı olarak başvurusu (yazılı),
 • Başvuru Sahibinin Eskiçeşme Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:5 Milta Marina Bodrum/Muğla adresine Noter vasıtasıyla gönderilmesi yoluyla ıslak imzalı olarak başvurusu (yazılı),
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz skymarineturizm@hsO3.kep.tr‘ye güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla iletilmesi,
 • Başvuru Sahibinin veri sorumlusu olan SKY MARİN TURİZM YATIRIMCILIK İNŞAAT TAAHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ’ne daha önceden bildirilmiş ve firma sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanılmak suretiyle info@sky-marine adresine e-posta iletmesi yollarıyla başvurabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese başvuru formu ve politikamızda öngörülen usulde gönderilir.